Harydy gaýtarmak we çalyşmak

Tölege çenli harydy gaýtaryp bermek:

Müşderi satyn almak kararyna gelýänçä sargyt eden harytlarynyň ählisini ýada bir bölegini olaryň umumy bahasynyň we eltip berme hyzmatynyň tölegini etmezden öň ret edip/yzyna gaýtaryp biler.

Tölegden soň harydy yzyna gaýtarmak şertleri:

Müşderi töleg edeninden soňra  harydy yzyna gaýtaryp biler, eger-de haryt hilinde kemçilik bar bolsa, has takyky önüm kemçiligi ýa-da harydyň ýetmezçiligi bar bolsa (ýetmezçilik – haryda bolan hökmany talaplarynyň bozulmasy)

Görkezilen haryt gabat gelmeýän bolsa onda Müşderi harydy 7 günüň dowamynda yzyna gaýtaryp biler.

Hili gowy harydyň yzyna gaýtarylmagy diňe aşakda görkezilen ýagdaýlarda amala aşyrylýar:

Ulanylmadyk ýagdaýda

Haryt görnüşi çykyş ýagdaýynda bolsa

Sarp edijilik alamatlaryny saklan bolsa

Haryt yzyna gaýtarylanda toplumdaky ähli zatlary, ähli gaplamalary we etiketkalary ýerbe-ýer bolmaly we täze/ulanylmadyk görnüşde bolmaly.